Понедельник, 19.11.2018, 06:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Сайт Монгуш Саяны Дажы-Сереновны
Главная » Файлы » Мои файлы

Тыва улустун аас чогаалында хоомей, сыгыт, каргыраа
18.09.2012, 11:07

Темазы: «Тыва улустун аас чогаалында хоомей, сыгыт, каргыраа».

Сорулгазы:1.Улустун аас чогаалынга даянып алгаш, уругларны чараш чугаага ооредип, дыл-домаа чечен-мерген, тывынгыр, сагынгыр болурунга ооредир;

2.Уругларга хогжум-херекселдерин болгаш Тыванын хоомейжилери-биле таныштырар;

3.Аас-чогаалды дамчыштыр уругларны кижизиг аажы-чанга , чоннун чараш, чаагай чанчылдарынга кижизидер.

Дерилгези: Улегер домактар, хогжум херекселдери: чанзы, эзенги, чавага, кажыктар, дуюглар, аякта чинчилер; хоомейжилернин чуруктары,кавай, номнар.

 Моорейнин чорудуу.

 –Экии, уруглар. Богун бистин кежээвис онза байдалга болуп эртер. Бистин огбелеривис тоогуден тура аас чогаалга чечен-мерген, чиге, тода, шынын соглээр чораан. Ынчангаш бис кежээвисти тыва улустун аас чогаалынга даянып алгаш, билип алыр чуулдеривис:

1.Тыва улустун аас чогаалында хоомейнин унген дозу;

2.Баштайгы сураглыг хоочун хоомейжилер кымнарыл база кандыг хогжум-херекселдеринге ойнап чорааныл?

3.Хоомейни амгы уеде кымнар болгаш кандыг болуктер улам сайзырадып, хогжудуп чоруурул? Бо бугу чуулду билип ап, аравыста моорейлежип хогжум-биле тыва чогаалды каттыштырган кежээ кылдыр эттирер сорулгалыг бис. Ынчангаш идепкейлиг киржип, башкынын тайылбырын кичээнгейлиг дыннаар. Ам кежээвистин бирги кезээнче кирээлинер. «Тыва улустун аас чогаалы» деп чул?

I. Бирги кезээ. Киирилде сос.

Улустун аас чогаалы байлак болгаш янзы-буру хевирлерлиг.тыва улустун аас чогаалынга тоолдар, тывызыктар, чечен состер, улугер домактар, тоолчургу болгаш тоогу чугаалар, опей ыры, ыр, кожамык хамааржыр.

Тыва культуранын ужыкталып унген дозу бистин сыгыт, хоомейивистен дазылданган. Бурунгу тыва нациянын чоргааралы- хоомей, амгы уеде бугу делегей чонунун сонуургалын чаалап алган. Хоомей, сыгыт тыва кижинин хоонунге дыка ур уе-дуптен, шаг-шаандан бээр-ле турганынын херечизи тыва улустун аас чогаалынын ангы-ангы хевирлеринде коруп болур. Бирги хоомей дугайында билиглер тыва маадырлыг тоолдарда бар. VI IX в.в уези деп эртемденнер санап турар.

 Тыва улустун маадырлыг тоолу «Кангывай Мергенде» Кар-Туру маадыр аннааш кел чыда:

 Сарадак мыйгакты сырбык ышкаш Хыл моюндан башкы курунда азынган Кок дээрни хоккуледир хоомейлеп, Кара черни кангырадыр каргыраалап, Базып орган чувен иргин.

 

 « 9 шилги аъттыг Оскус-оолда»

«Адактын соолунде демги озеннин адаандан бир чарыккы караа согур, кончуг улуг кырган сыын каргыраалап чоктап олурган»

Тыва ас чогаалынын баштайгы шинчилекчизи композитор, эртемден Андрей Николаевич Аксенов – тыва боостаа ырызы дээрге, чангыс кижинин хары угда аялганы чавыс болгаш бедик унге кууседири деп тодараткан.

Тыва хоомейнин ындынныг сырыны кандыг-даа аймак-соок кижинин ишти-хоннун уярадыптар, сагыш-сеткилин сергедиптер, куштуг.

Хоомейнин Тывада 5 стили бар: хоомей, сыгыт, каргыраа, эзенгилээр, борбаннадыыр.

Сыгыт, хоомейни куда-дойга, шага, наадым байырлалдарынга болгаш янзы-буру оюн-тоглаа, концерт корулдээлеринге кууседип турар.

Хогжум башкызы: Башкынын тода, кыска медээзин дыннадынар.

II. Ийиги кезээ: «Моорей»

 -Ам кежээвистин ийиги кезээнде тыва улустун аас чогаалынга тураскааткан моорейлер эттирер бис. Ийи командага усчуп алыр. Очко кылдыр шылгарааннарга кажыктар бээр.

I-ги моорей: «Таныштырылга» Командалар адын, кыйгырыын, ырызын таныштырар. Капитаннарын шилип алыр. ( 1-ги болук: «Хоглугбейлер»; 2-ги болук: «Эреспейлер»)

2-ги моорей: «Айтырыглар болгаш харыы» -Башкынын дыннадыын кичээнгейлиг дыннаан болгай силер. Ынчангаш айтырыгларга тода харыыны бээр ужурлуг бис.

 1.Хоомей кайыын укталып келгенил?

2.Хоомейнин стильдерин адап корунерем?

3. Сураглыг болгаш аныяк салгалдын хоомейжилерин аданар?

4. Тыва ыраажылардан аданар?

5.Инструменталдыг болуктерден адап корунерем?

6.Улуг болуп эртип турар шуулганнардан аданар.

 -Силернин харыыларынарга катчып база немей билип алырынар Тыванын ат алдарлыг хоомейжилеринге чоокку уеге чедир Ондар Комбу («Хоомейлээр»,1927ч), Кыргыс Соруктуг («Каргыраалаар»), Сат Манчаккай (Хондергейден, 1948ч)-Сталинни 3 катап тургуза хоомейлээн, Сут-Холден Ооржак Хунаштаар-оол ( эн-не тергиин,дээди чаданын хоомейжизи, оон стили ангы), Ондар Маржымал, Кара-Сал Ак-оол (Чыргакыдан), Хомушку Идамчап(1962ч), Иймеден Максим Дакпай(1957ч, МДТ –да ажылдап чоруур), Ондар Конгар –оол, Кайгал-оол Ховалыг(1978ч, угундан хоомейжи), Геннадий Тумат, Иван Сарыглар болгаш оон-даа оскелер хамааржыр. Аныяк хоомейжилерге Андрей Монгуш, Игорь Кошкендей, Алдар Дамдын(«Чиргилчинде» КонстантинДамбанын оглу), Бады-Доржу Ондар дээш оон-даа оске.

 1988чылда «Тыва» болуун чыгган.

1992, 1995, 1998ч «Хоомей»- Топ Азия чоннарынын культуразынын феномени –деп улуг шуулган болган. 1993ч ТР Президентизи Шериг-оол Дизижикович Ооржактын деткимчези –биле «Хоомей» аттыг эртем шинчилел тову ажыттынган. Хоомей талазы-биле шинчилел ажылдарын Зоя Самдан, Уран Очур-ооловна Монгуш кылып турар. 2008ч Тыванын чазаа «Хоомей» чылы кылдыр чарлаан.1995ч Чадаана хоорайга «Хоомей-95» Республика чергелиг моорей болган. Оон эгелээш Республика чергелиг хоомей моорейлери болуп турар. Хоомей, сыгыт кууседип турар болуктерге «Тыва» , «Тыва кызы», «Чиргилчин», «Ураанхай», «Ятха» (этнорок болук), «Хун-Хурту» -болуктери Тывада болгаш датыкыда ат-алдары билдингир болу берген.Тыва чоннун культуразын хойге коргузуп чоруурлар.

 Хогжумнуг чапсар.(сыгыт)

3-ку моорей: «Тыва ыраажылар ораны»

а) беседа -Аас чогаал улустун уран чуулунун оске хевирлери-биле холбаалыг. Ырлар болгаш кожамыктар ус-дарган мастерлернин уран- чогаадылгазы биле дот харылзаалыг, чуге дээрге ырларны бурунгу уелерден бээр-ле игил, бызаанчы, чадаган, дошпулуур ышкаш хогжум херекселдеринин уделгези-биле ырлап чораан. Хоомей, сыгыт, каргырааны дошпулуур, бызаанчы чанзы уделгелиг кууседип чораан.

Тыва улустун ырлары 2 болуктуг-ыры, кожамык. Ыры- аялгазы таваар, шое арак ырлаар, тускай состуг чогаал. Кожамык- дурген темп –биле ырлаар аялгалыг, сагышка кире хонуп келгени-биле чогаады каапкаш, ырлаар лирика чогаалы.

Тыва ырлар болгаш кожамыктар аас-кежиктиг чуртталга, куш-ажыл, торээн чурт болгаш оске-даа темаларлыг болур. Ынчангаш тыва улустун улегер домаанда

 «Сагышты ыры-биле ажыдар,

 Чаяанны ажыл-биле ажыдар» дээш чоптуг бооп турар.

Улустун аялгалары кижинин бодалынга кажан-даа балаттынмазы-биле синнигип кирген.Сураглыг артистернин кууселдези-биле «Самагалдай!, «Межегей», «Чашпы-Хем» деп хоочун ырларны клуб, культура ордуларынын сценазындан, телевидение, радиодан ургулчу дыннап турар бис.

б) Кожаннар моорейи.(Удур-дедир кожаннажыр)

в)Улустун ырлары («Теве-Хая»; «Хандагайты»)

Моорейлерни туннээш, кажыктарын санаар.

III. Ушку кезээ «Опей ыр» а)Киирилде сос.

 -Тыва улустун аас чогаалы бичии уругларга тураскааткан хой янзы болгаш утка-талазы-биле байлак, солун хевирлер хой.

 Уруглар чогаалы чус-чус чылдарнын иштинде бичии чаштарны эстетиктиг, угаан-бодал, куш-

шыдал, мозу-будуш кижизидилгезинге улуг салдарлыг болуп келген.

 Чаа торуттунуп келген уруг бир-ле дугаарында опей ырыны дыннаар. Опей ыры бичи кижинин

озуп доругарынга, угаан-медерелинге эки салдарны чедирип, ие болгаш чаш кижинин сеткил-

сагыш харылзаазын тудуп турар. Опей ырларын хоомей-биле кууседир чорук – тыва фольклорнун онзагай талазы.

 «Ада созун ажырып болбас,

Ие созун ижип болбас»

-деп улегер домакта дег ада кижинин, ылангыя оол уругну кижизидеринге улуг салдарлыг болуп

турар. б) башкынын кууселдезинде опей ыры в) Опей ырыны бызаанчыда ойнап каанын дыннадыр. -Кандыг хогжум херекселинде кууседип турар-дыр?

IV. Туннел кезээ.

-Чуну билип алдывыс? -Хоомей деп чул? Канчаар кууседирил? -Кандыг хогжум херекселдери-биле таныжып алдывыс? -Сураглыг хоомейжилерни адаар? -Чуу деп инструменталдыг болуктер барыл? Аданар. -Бо чыл чунун чылыл?

- Идепкейлиг киришкени дээш кажыктарынын тунун ундурер. Эр-хейлер!

V. Шанналдар.

Категория: Мои файлы | Добавил: admin
Просмотров: 2986 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Форма входа
Категории раздела
Мои файлы [19]
Поиск
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Copyright MyCorp © 2018
  Бесплатный хостинг uCoz