Среда, 19.12.2018, 06:32
Приветствую Вас Гость | RSS
Сайт Монгуш Саяны Дажы-Сереновны
Главная » Файлы » Мои файлы

Тыва хогжум херекселдери
11.02.2013, 12:32

Сорулгазы: 1.Тыва хогжум херекселдери – биле, оларны канчаар кылып ап                     

                           чорааны – биле  уругларны таныштырар;

                       2. Улустун езу-чанчылдарынга ынак болурун, тыва чоннун езу               

                            чанчылын хундулээри, улустун ырларын унелээринге, тыванын                    

                            делегей чергелиг артистеринге чоргааралды  оттурар;

                        3. Тыва улустун аялгаларыннын, ырларыннын дузазы – биле

                             уругларнын иштики сагыш сеткилин  сайзырадыр;

Уругларнын ниити билиин сайзырадыр, словарлыг ажыл.

                                    Кичээлдин чорудуу.

Организастыг кезээ.

Тема, сорулгазы – биле таныштырар.

Катаптаашкын.

а) Хоомей деп чул?

б) 2008 чыл чуу чылынга  тураскаадып эртиргенил?

в) Тываннын баштайгы хоомейжилериннин аттары?

г) Амгы уеннин аныяк хоомейжилериннин аттары?

д) Унге, дикцияга мергежилгелер.

    «А» деп унге до мажорга ырлаар

    Билдим, билдим биче хаяа

е) Ыры Е. Танов. В. Танов. « Бора- Шээлей».

 

Чаа тема.

Тыва национал хогжум херекселдери – биле таныжар:

Лимби – чылгы  манап хонарда ап алыр чораан, бистин огбелеривис чодураа сывындан база кылып ап чораан, Бызаанчы- ырлаарда, тоол ыдарда эптиг, Чадаган – чада  салган дээн уткалыг, ыры удээрде, хылы 7-8, амгы уеде 38-40 чедип турар. Дунгур- хамнар ажыглап чораан, мал кежинден кылып алыр, амгы уеде база ажыглап чоруур, Тун, конга…- хурээ хииттерде, Дошпулуур-Хоомей, сыгыт кууседирде, Хомус- хой кадарарда, хойлап алыр дээн уткалыг, (ыяш хомус, чарты хомус, сооскен хомус, демир хомус) Дыннадыр.

 Чанзы ырлаарда, Игил- хоомей сыгыт кууседирде. Амырга, шоор- аннаарда анчылар ап чораан.

 

 

 

Беседа:

       Бистин тыва чоннувус, ада – огбелеривис  шаг – шаандан тура мал, тараа ажыл агыйлыг чораан. Олар ажыл – херээнден ангыда ырлаарынга, хоомей – каргыраалаарынга, салым чаянныг чораанар.

       Ырлаарда, хоомей – каргыраалаарда  улам чараш аян киирип хогжум херекселдерин шевер кижилер кылып ап чорааннар. Ону кылырда чиик, ургулчу ап чоруурда эптиг кылдыр кылып ап чорааннар.

       Бо тыва национал хогжум херекселдеринден хундулуг черни игил деп санап турар. Ынчангаш бо чаа унуп келген инек чылында аныяктар чылы – биле денге бистин республикада «игил» чылы деп чарлаан болуп турар. Игилдин бажын аът баштыг кылдыр кылып ап чораан.

       Уругларнын шинчилел ажылдарыннын дыннадыы.

Чуге ынчаар кылып ап чораанынын дугайнда бодуннун шинчилел ажылындан биске Азиата дыннадып чугаалап бээр дир.

 

Азиатаннын дыннадыы.

      Бистин огбелеривис аътка кончуг ынак, ону хундулээр чораан. Аът тываларнын чарылбас оннуу. Шаанда бир шевер кижи аът баштыг игил кылып алган чуве дир, оозуннун уннунун чаражы – даа кедергей. Оозунга хандыкшып, дуне, хундус-даа дивейн ойнап турган. Бир катап ойнап орда диирен чедип келгеш: «чуну эккеп берейн» деп туруп бээр болган. Чуну – даа эккел дээрге эккээр, игилчи боду безин туреп, могай берген. Бир каран корнур  кижиге чеде бергеш ужурун чугаалаарга, «Ам баргаш оонге ойнаар сен, оон  ол диирен дораан келир эвес бе, ол кээрге менээ ногаан аъттан эккеп бер» дээр сен деп тир. Оонге ойнап орда шынап – ла диирен чуну эккеп берей деп бо келген. Ногаан аъттан эккеп бер, деп – тир. Ол ол-ла хевээр сураг баргаш олчаан келбейн барган. Ол кижи игилиннин бажында аъттын оннун ногаан кылдыр будуп ап – тыр эвеспе». 

 

Игилди канчаар кылып ап чораанын Шевер – Кыс  дыннадыг кылып  бээр.

       «Бедик черге унген чарт ыяш болур. Кайы хире херегин хемчээгеш, доорап алыр. Чугун ундур сугга хайындырар, холегеге кургадыр, хевирлей чазааш 10 хире хонук одекке хооп калыр, ону сарыг апаар, улаштыр хевирлеп чазааш, арнын серге кежи, азы чинге аннын кежин болбаазырадып кылгаш шып алыр».

 

Монгуш Айдын. «Игилдин, болгаш оске-даа хылдыг хогжум херекселдериннин хылын чуден кылып ап чорааныл?»

«Игилдин, болгаш оске –даа хылдыг хогжумнериннин хылдарын аъттын кудуруундан хылдап ап чораан. Анаа – ла  турган аьттын хылын база албас турган. Чугурук, эмдик, аскыр  аъттын кудуруундан, челинден  хылдап ап чораан.  Анаа – ла баргаш  аъттын кудуруун, челин албас, ээзинден хап савалыг баргаш дилеп алыр».

Ламажык Буяна.  Хылдарны канчаар кадырып ап чорааныл?

«Аъттын челин, кудуруун ээзинден дилеп алгаш, ону 7-8 хонук иштинде кара суг бажынга  кадырары – биле даш биле базырып каар. Оон алгаш коорге чангыс хылдын бажы ийи адыр апарган боор. Ону ийи чара сывыра соп алыр. Ошку-хойнун шойундулеринден база кылып ап чораан»

         Кандыг-даа хогжум херекселдерин  катай хары угда чангыс черге ойнаарын оркестр дээр. Оркестр деп сос «орхестра» деп грек состен укталган. (бижидер)

Оркестрлер анга-ангы болур. Чижээ: Орус улустун, бурят чоннун, …

         Бистин Тыва Республикада база национал оркестр тургустуннган бар. Оркестрнин удуртукчузу Аяна Могуш Самыяевна. Торуттунген чери Овур кожуун, Кызылдын уран – чуул училищезин дооскан, Ак-Довуракка уругларнын уран – чуул  школазынга база ажылдап турган.

Баштайгы бир дугаар тыва нациолнал оркестрнин удуртукчузу болуп турар. Оркестр чугле Тыва иштинде эвес будун делегейде ат-сураглыг коллектив апарган. Бис анаа чоргаарланыр ужурлуг бис. Ол база бистин уран чуул талазы биле хоомей сыгыт ышкаш делегей чергелиг национал чоргааралывыс бооп турар. Американнын хамаатызы тыва национал хогжум херекселдеринге база сонуургалдыг болгаш интернете  тускай сайты ажыткан болуп турар.

Тыва хогжум херекселдеринге тураскааткан кожумактарны ырлажып кууседир.

          1909-1910 чылдарда этгограф В.И. Анихин Тывага кээп чорааш мынчы деп чугааалаан: «Турк чоннардан Тывалар эн-не уран талантылыг. Оларнын 95% ырлаар ыраажы салым чаянныг»

Эртемден этнограф Анихиннин состерин бистин бо кичээливис база        бадыткап турар дээр болза чазыг чок боор.

1. Бистин школада база тыва хогжум херекселдеринге сонуургалдыг оореникчилер бар болуп турары оорунчуг. 3 «в» класстын оореникчизи Куулар Сыдым  хомуска, чанзыга ойнап кууседир.   

2. Ак-Довурактын башкы училищезиннин музыка салбырыннын студентилери тыва хогжум херекселдеринге  ырлап кууседир.

 Туннел: Уругларга кроссворд тыптырар.

Хылдыг хогжум херексели ийи хылдыг дээн уткалыг.

Чада салган дээн уткалыг хогжум херексели

Хой кадарарда хойлап алыр хогжум херексели.

Аннаарда ап чоруур хогжум херексели,

Хамнар ажыглап турар хогжум херексели.

 

Тывызыктар: «Чеди кысты ийи савааш-биле улдадым

                  Четтинчипкеш, ишкиртинип ыглады» (Чадаган)

Чанында кожазы – биле   бо боттары кулактарындан тутчуп алыр, дараазында кожумакты чугаалаар.

                                             «Кулугурнун кулаан долгаар,

                                    Барасканнын баарын суйбаар» (Дошпулуур)

Бо кичээлде тыва улустун чуу деп хогжум херекселдери – биле таныжып алдывыс уруглар?

2009 чыл кандыг хогжум херексели кылдыр чарлаттынган болду?

Бажынгга онаалга: Кожумактар состерин доктаады,хогжум херекселдерин чуруп эккээр.

 

Тунел  сос: Бистин ада – огбелеривистин ажыглап ойнап чораан хогжум херекселдери-биле таныжып билип алдывыс, тыва хогжум херекселдеринге ойнап билир кичээлдин аалчыларын база магадап кордувус уруглар. Бис тыва  национал хогжум херекселдерин камнап, оон кылып чораан тоогузун билир, анаа чоргаарланыр ужурлуг бис. Будун делегейде бистин хоомей сыгыдывысты, национал хогжум херекселдеривисти оске чоннар сонуургап турары дээрге, бирээде, бистин тыва  ада- огбелеривистин биске артырып берген ортээ турбас байлаа, ийиде, тывада ат-сураглыг артистеривистин, ар улуг хуузу.

Бистин тыва чонувустун уран-чуулунде, культуравыста улуг чедиишкин болуп турар. Хогжум херекселдеринге ойнап ооренип алыннар, чоргаар, сагыш сеткилинер байлак болур уруглар.

       Кичээлге дыннадыг кылып ажылдаан уругларга «тергиин эки»  деп демдектерни салыр. Кичээлдин аалчыларынга, бистин кичээливиске чедип кээп езулуг дириг хогжум херекселдеринге чараш ойнап бергенивисти илередип, шупту туруп келгеш «Четирдивис, улуу – биле!!!» деп илередип каалынар.

 

Категория: Мои файлы | Добавил: admin
Просмотров: 1561 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Форма входа
Категории раздела
Мои файлы [19]
Поиск
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Copyright MyCorp © 2018
  Бесплатный хостинг uCoz